ثبت نام جهت پذیرش سال 1403-1404

( مختص طلاب غیرساکن در مدرسه)