اعلام تاریخ حضور در مدرسه بعد از ماه رمضان

تاریخ حضور*
تاریخ حضور خود در مدرسه بعد از ماه مبارک رمضان را جهت تهیه تعداد مناسب غذا برای طلاب، وارد کنید.